Samnorrænar lánastofnanir - kubbur

Norræna umhverfisfjármögnunarfélagið - Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)

Norræna umhverfisfjármögnunarfélagið (NEFCO) er alþjóðleg fjármálastofnun sem stofnuð var 1990 af norrænu ríkjunum fimm. Starfsemin beinist einkum að því að styðja við verkefni sem eru hagkvæm og til hagsbóta fyrir umhverfið. NEFCO setur í forgang verkefni sem miða að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, bæta vistfræðilegt ástand Eystrasaltsins eða draga úr áhrifum eitraðra mengunarvalda.

NEFCO fjármagnar umhverfisvæn verkefni í NV-Rússlandi, Úkraínu, Hvíta-Rússlandi, Eistlandi, Lettlandi og Litháen. NEFCO veitir EKKI lán til verkefna á Norðurlöndunum sjálfum! Verkefni byggjast á samstarfi fyrirtækis eða stofnunar á Norðurlöndunum við fyrirtæki, stofnun eða sveitarfélag í einu af starfslöndum sjóðsins. Norræni samstarfsaðilinn þarf að vera viðriðinn verkefnið til langs tíma, gjarnan sem hluthafi. Oft er stofnað sérstakt fyrirtæki í kringum verkefnið. Upplýsingar um skilyrði og umsóknarferilinn er að finna hér.

NEFCO veitir mjúk lán, þ.e. lán sem veitt eru á hagstæðari vöxtum en almennt gilda á markaði. NEFCO hefur mismunandi sjóði til að útvega það fjármagn sem þarf til að styðja við hin ýmsu verkefni. Helstir þeirra eru Fjárfestingarsjóðurinn, Norræni umhverfisþróunarsjóðurinn, Sjóðurinn fyrir tilraunasvæðið (TGF), Kolefnissjóður NEFCO og Barents Hot Spots Facility. Þessum sjóðum og fleirum er lýst á heimasíðu NEFCO.

Skilyrði fyrir fjármögnun er að minnst einn norrænn samstarfsaðili taki þátt í verkefninu. Frá stofnun hefur NEFCO tekið þátt í yfir 400 litlum og meðalstórum verkefnum á ýmsum sviðum, þar á meðal á sviði efna-, málm- og matvælaiðnaðar, landbúnaðar, vatnshreinsunar, rafveitna, þjónustu sveitarfélaga, sorpmeðferðar, umbóta á kjarnorkusviði, umhverfisstjórnunar og framleiðslu umhverfisbúnaðar.

NEFCO verkefni eru alla jafna rekin í samstarfi við þann aðila sem "á" verkefnið. Lögð er áhersla á beinar fjárfestingar t.d. í samstarfsverkefnum opinberra aðila og einkageirans og fyrirtækjum í opinberri þjónustu. Í öllum verkefnum sem NEFCO styður verður að vera skynsamlegt jafnvægi á milli áhættu og hagnaðarvonar allra hagsmunaaðila. Markmiðið er að réttlátt og gegnsætt jafnvægi verði á milli fjárfestingarinnar og þeirra umhverfisbóta sem fást með henni. NEFCO stefnir að því að bjóða ætíð bestu fáanlega skilmála í þessu sambandi miðað við áhættu.

NEFCO hefur net samstarfsaðila og miðlar fjármagni frá þeim og fjármálastofnunum. NEFCO gerir einnig tvíhliða áætlanir um aðstoð í umhverfismálum.

Danfríður Skarphéðinsdóttir, sérfræðingur hjá Umhverfisráðuneytinu situr í stjórn NEFCO veitir frekari upplýsingar í gegnum tölvupóst: danfridur.skarphedinsdottir@umhverfisraduneyti.is eða síma: 545-8600.

Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu NEFCO.

Norræni fjárfestingabankginn - Den Nordiske Investeringsbank (NIB)

Norræni fjárfestingabankinn (NIB) er alþjóðleg fjármálastofnun í eigu Danmerkur, Eistlands, Finnlands, Íslands, Lettlands, Litháens, Noregs og Svíþjóðar. Bankinn stundar lánastarfsemi bæði í eigendalöndunum og í nývaxtarlöndum.

NIB fjármagnar verkefni sem styrkja samkeppnishæfni og bæta umhverfið. Bankinn býður viðskiptavinum í einkageiranum og opinberum geira langtímalán og tryggingar á samkeppnishæfum kjörum. NIB einbeitir sér sérstaklega að fjórum sviðum:

- Orku
- Umhverfinu
- Flutningastarfsemi og fjarskiptum
- Nýsköpun.

Verkefni sem til greina kemur að fjármagna eru skoðuð með sjálfbæran vöxt í huga. Bankinn greinir áhrif þeirra á samkeppnishæfni og umhverfið sem og óbein áhrif þeirra á hagkerfið og samfélagið.

NIB byggir upp sjóði sína með lánastarfsemi á alþjóðlegum mörkuðum. Skuldabréf hans fá hæstu mögulegu lánshæfiseinkunn.

Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu NIB.

Lánasjóður Vestur-Norðurlanda

Lánasjóðurinn lánar fé til fjárfestinga fyrirtækja í Færeyjum og á Grænlandi. Einnig til íslenskra fyrirtækja, að því tilskildu að um sé að ræða samstarfsverkefni íslensks og annað hvort færeysks eða grænlensks fyrirtækis.

Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu lánasjóðsins.